Gebruiksvoorwaarden - Taverne-Feestzaal Duinenpolder

Ga naar de inhoud

Gebruiksvoorwaarden

Disclaimer
1. Gebruiksvoorwaarden website:

 • Het gebruik van deze website (www.duinenpolder.com) en de andere websites die door CyberDan beheert worden (zie www.cyberdan.be) zijn onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. CyberDan kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 • Hoewel "Taverne Duinenpolder" samen met CyberDan hiertoe ernstige inspanningen leveren, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. CyberDan kan evenmin een voortdurende toegang tot zijn website's garanderen, mede doordat op geregelde tijdstippen bijgewerkte data ingevoerd zal worden. Als u onjuistheden opmerkt, kunt u best rechtreeks contact opnemen met CyberDan zelf via webmaster@duinenpolder.com.

 • "Taverne Duinenpolder" en CyberDan kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.

 • Deze website alsook de inhoud waaronder de teksten, beelden, grafische voorstellingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden, gegevensordeningen en gegevensbanken die er eventueel zijn in opgenomen (= 'de informatie') behoren tot de intellectuele eigendom van "Taverne Duinenpolder" (tenzij andere bronvermelding!). Deze informatie valt onder de "Creative Commons voorwaarden" en wordt beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en door het geheel van de toepasselijke reglementeringen inzake intellectuele eigendom. Klik hier voor meer info.

 • U hebt het recht de informatie op deze website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden. Elke ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welk vorm ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de site, is strikt verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van "Taverne Duinenpolder" en/of de webmaster CyberDan.

 • Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar websites van derden. "Taverne Duinenpolder" en CyberDan kunnen niet garanderen dat deze websites beschikbaar zijn en kunnen evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud of kwaliteit. Het betekent ook niet dat er een samenwerking zou bestaan tussen "Taverne Duinenepolder" en de beheerders van die sites.

 • Het is mogelijk dat de website's van CyberDan (ook deze website!) gebruik maakt van 'cookies', kleine informatiebestanden die op uw harde schijf worden geschreven om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en te versnellen. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen.

 • Wanneer u op uw eigen website een hyperlink wilt plaatsen naar deze of een andere website door CyberDan gemaakt, moet u dit op voorhand melden aan CyberDan.

2. Bescherming van persoonsgegevens:

 • "Taverne Duinenpolder" en CyberDan behandelen persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

 • Uw persoonsgegevens kunnen worden ingezameld en verwerkt:

  • om de door u gevraagde informatie te verstrekken;
  • om u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden;
  • voor direct marketing.

 • U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U hebt altijd het recht de juistheid ,van uw persoonsgegevens te verifiëren en onjuistheden te laten verbeteren. U kunt ook vragen dat uw persoonsgegevens uit onze bestanden worden verwijderd.

3. Geschillen:

 • Deze on line-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of informatie op de site, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de Belgische rechtbanken, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor deze rechtbanken te brengen.
Terug naar de inhoud